สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. เด็กชายเชษฐา  วงค์ภักดี
2. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นายธเนศ  โฉมรุ่ง
2. นายวิทยา  นามพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงพรนิภา  วาทา
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
2. นายปิยะ  ไตรยงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายวิษณุ  พวงยอด
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 11 1. เด็กชายณัชพล  จังอินทร์
 
1. นายทิวากร  แจ้งสว่าง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงจิรานุช  หึกขุนทด
 
1. นางสาวนาฏวรดา  คำเคน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรสุดา  สมาน
 
1. นางสาวนาฏวรดา  คำเคน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พาลุน
2. เด็กชายกิตติชัย  การะเกษ
3. เด็กชายกิตตินันท์  สีตะวัน
4. เด็กหญิงจันจิรา  วงศ์ภักดี
5. เด็กหญิงจันทร์ธิตา  สมานันท์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นแก้ว
7. เด็กหญิงชลิตา  หารฟ้า
8. เด็กชายณัฐวัตร  พะวร
9. เด็กหญิงดวงจันทร์  วงค์ภักดี
10. เด็กหญิงดารา  พันธ์ทอง
11. เด็กชายธนวัฒน์  ตรีแก้ว
12. เด็กชายธนศักดิ์  วงภักดี
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถ่ายเท
14. เด็กหญิงนริศรา  คำผง
15. เด็กหญิงนารินทร์  พานทอง
16. เด็กหญิงนิพาดา  โปร่งจิต
17. เด็กชายปรัญชัย  บุญถ่าน
18. เด็กชายปารินทร์  วงศ์ภักดี
19. เด็กหญิงพรชิตา  ศีลาบุตร
20. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
21. เด็กหญิงพัชราภา  วรรณทอง
22. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
23. เด็กชายยุทธนันท์  แพทย์มด
24. เด็กหญิงรัชฎา  จังอินทร์
25. เด็กหญิงวรรณรดา  ชุมสิงห์
26. เด็กชายวรัญญู  วงละคร
27. เด็กชายวรากร  วังกุล
28. เด็กชายวรินทร  ยอดโพธิ์
29. เด็กชายวิริยะ  คำด้วง
30. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์ภักดี
31. เด็กชายศิริวัฒน์  สะเภาพงษ์
32. เด็กชายสมเดช  มั่งมี
33. เด็กหญิงสุจิตรา  วงศ์ภักดี
34. เด็กชายสุทธิพงษ์  วงศ์ภักดี
35. เด็กหญิงสุพินญา  อันศึกษา
36. เด็กชายสุริยะ  เยาว์มาลย์
37. เด็กชายอภิชาติ  สาลีพันธ์
38. เด็กหญิงอภิญญา  จังอินทร์
39. เด็กหญิงอัญธิดา  วีสมหมาย
40. เด็กชายเฉลิมพงษ์  วงค์ภักดี
 
1. นายวิทยา  นามพันธ์
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
3. นางเพชรรัตน์  สีดำ
4. นายศุภณัฐ  งามศิริ
5. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
6. นายราชวัตร  อสิพงษ์
7. นายปิยะ  ไตรยงค์
8. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จังอินทร์
2. เด็กหญิงจันทิรา  ปัญญาพิมพ์
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอ็นมาก
4. เด็กหญิงมณฑิรา  มานะลอ
5. เด็กหญิงศิวัชญา  บัววงศ์
6. เด็กหญิงอรอุมา  พาโพพันธ์
 
1. นางสาวนาฏวรดา  คำเคน
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
3. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
4. นายทิวากร  แจ้งสว่าง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายธนาโชค  จังอินทร์
2. เด็กชายธราธิป  จูมแก้ว
3. เด็กชายธเนศพล  วีสมหมาย
4. เด็กชายพิสุทธิ์  สนเม้า
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ยอดอาจ
6. เด็กชายศักดา  โคตร์วัน
 
1. นายราชวัตร  อสิพงษ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
3. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายกฤตภาส  จิตรภิรมย์
2. เด็กชายบริวัฒน์  สาลีพันธ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีวัง
4. เด็กชายวิโรจน์  วงศ์ภักดี
5. เด็กชายอาทิตย์  จังอินทร์
6. เด็กชายไพรัตน์  พะวร
 
1. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
2. นายราชวัตร  อสิพงษ์
3. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ์  วรรณจันทร์
2. เด็กชายฉัตรชัย  พะวร
3. เด็กชายธรรมจักร  สารีพันธ์
4. เด็กชายพรชัย  วงค์ภักดี
5. เด็กชายยุทธพิชัย  แพทย์มด
6. เด็กชายวิชาญ  ชุมสิงห์
7. เด็กชายวีรพันธ์  สีตะวัน
8. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
2. นายราชวัตร  อสิพงษ์
3. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจันทิรา  ปัญญาพิมพ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มั่งมี
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
2. เด็กชายไทชล  สามสาลี
 
1. นายวัฒนา  โคตรเนตร
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองเอี่ยม
2. เด็กหญิงอธิชา  นามณี
 
1. นายวัฒนา  โคตรเนตร
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณภรณ์   พะวร
2. เด็กชายนิพนธ์  วงค์ภักดี
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
2. เด็กชายอาทิตย์  จังอินทร์
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมานันท์
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารินทร์  พานทอง
2. เด็กหญิงรัชฎา  จังอินทร์
 
1. นายปิยะ  ไตรยงค์
2. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กชายชยาทิต  มายา
2. เด็กชายณัฐพล  จังอินทร์
3. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภาส  จิตรภิรมย์
2. เด็กชายบริวัฒน์  สาลีพันธ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีวัง
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
2. นายศุภณัฐ  งามศิริ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  จังอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
 
1. นางนันทิยา  สังข์ขาว
2. นายปิยะ  ไตรยงค์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายคณภรณ์  พะวร
2. เด็กชายณัฐพล  จังอินทร์
3. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงปิยนุช  แพทย์มด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แพทย์มด
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารินทร์  พานทอง
2. เด็กหญิงรัชฎา  จังอินทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จังอินทร์
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงค์ภักดี
2. เด็กชายณัฐนันท์  พินธุนิบาต
3. เด็กชายวศพล  พวงยอด
 
1. นางธิติพร  คชพันธ์
2. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญา  แพทย์มด
 
1. นายวัฒนา  โคตรเนตร
 
28 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอุเทน
2. เด็กหญิงวิภาวดี  แพทย์มด
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
2. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายอธิชาติ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  วงค์ภักดี
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติภพ  วงค์ภักดี
2. เด็กชายจรัสฟ้า  ศรีรักษา
3. เด็กชายสุรชัย  ทาทอง
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนรัฐ  ชนะนอก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แพทย์มด
3. เด็กชายอาทิตย์  อันศึกษา
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายทิวากร  แจ้งสว่าง
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงค์ภักดี
2. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
3. เด็กชายอธิชาติ  วงค์ภักดี
 
1. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 15 1. เด็กชายธนากร  แพทย์มด
2. เด็กชายปารินทร์  วงศ์ภักดี
3. เด็กชายวรากร  วังกุล
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นางสาวธิดา  ใจมั่น
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  การะเกษ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  กอคูณ
3. เด็กชายอนุสรณ์  สมจิตต์
 
1. นางนันทิยา  สังข์ขาว
2. นายปิยะ  ไตรยงค์