สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นแก้ว
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 77.25 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมานันท์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญถ่าน
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวัตร  วงละคร
2. เด็กชายไทชล  สามสาลี
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงนริศรา  คำผง
3. เด็กหญิงพรวลัย  เพ็งเจริญ
4. เด็กหญิงพรสุดา  สมาน
5. เด็กหญิงสุพินญา  อันศึกษา
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
2. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วงค์ภักดี
2. เด็กชายวิทยา  สำเภา
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นางธิดา  ใจมั่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  เพ็งสา
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
2. เด็กหญิงอธิชา  นามณี
 
1. นายปิยะ  ไตรยงค์
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 25 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงนิพาดา  โปร่งจิตร
 
1. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
2. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 79 เงิน 18 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  วังกุล
2. เด็กหญิงภัทราพร  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงมธุทิพย์  ศิลาชัย
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  ศรีลากลาง
5. เด็กหญิงสายชล  แซ่กิม
6. เด็กหญิงเณศรา  วงค์ภักดี
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
3. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงมุฑิตา  แสนสูง
2. เด็กชายสรวิศ  มณีเนตร
3. เด็กหญิงเพชรลดา  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำด้วง
2. นางเนตรลดาภรณ์  จันทสี
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงเพชรลดา  วงค์ภักดี
 
1. นางเนตรลดาภรณ์  จันทสี
 
13 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายจักรภัทร  วงภักดี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ตรีแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี