สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปวีณา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงรัชฎา  จังอินทร์
2. เด็กชายสุเมธ  สาลีพันธ์
3. เด็กหญิงอธิชา  นามณี
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กชายชนาธิป  วงภักดี
2. เด็กชายอาทิตย์  จังอินทร์
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
2. นายราชวัตร  อสิพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายเจษฎา  เพ็งเจริญ
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กชายไตรรัตน์  เขียวแก้ว
 
1. นางเพชรรัตน์  สีดำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงปวีณา  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญถ่าน
3. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ภักดี
 
1. นายราชวัตร  อสิพงษ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายยุทธพิชัย  แพทย์มด
2. เด็กชายวิชาญ  ชุมสิงห์
 
1. นายธเนศ  โฉมรุ่ง
2. นายวิทยา  นามพันธ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สมานันท์
 
1. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
2. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายจิรายุทธ  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตภาส  จิตรภิรมย์
 
1. นายราชวัตร  อสิพงษ์