สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพะวร สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สมานันท์
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายคณภรณ์   พะวร
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณา  วงค์ภักดี
 
1. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงอรทัย  อาจคำพันธ์
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางเพชรรัตน์  สีดำ