สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 33 1. เด็กชายณัฐพงค์  อัครบุตร
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 26 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  มนัยนิล
2. เด็กหญิงจารุพร  บุดดี
3. เด็กหญิงทิพย์เนตร  สำสาลี
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินทร์ธรรม
2. เด็กชายราเชนทร์  ชมภูเทพ
3. เด็กชายสิทธิโชค  มองเคน
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นายสุพิชญ์  นรสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทองนำ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  พิมศรี
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นายสุพิชญ์  นรสาร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีรนาฎ  บุษบา
2. เด็กหญิงชนิสรา  เชื้อหงษ์
3. เด็กชายทศพล  ทองดี
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  จันทะพรม
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญแก้ว
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางสุนันทา  สายหงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฬีรัตน์  สีหบุตร
2. เด็กหญิงณัฐาวลัย  ใจบำรุง
3. เด็กหญิงสุกานดา  แดงบุญเรื่อง
4. เด็กหญิงสุภาพร  มนัยนิล
5. เด็กหญิงอรวรรณ  วงลคร
 
1. นางชุลีพร  มณีนิล
2. นายวินัย  มณีนิล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 21 1. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงศร
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงนริศรา  มณีนิล
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดามาตร์  เอกฉัตร
2. เด็กชายวชิระ  ชะบา
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางสุนันทา  สายหงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายชนาธิป  ชะบา
2. เด็กหญิงชลิตา  ประโคนเทพ
3. เด็กชายชาญฤทธิ์  พิมสาร
4. เด็กชายธนภัทร์  กัณฑ์หา
5. เด็กหญิงธันยชนก  กองทอง
6. เด็กชายนธีธร  หลักด่าน
7. เด็กหญิงปณิตา  มณีนิล
8. เด็กชายปิยวัฒน์   พิมศรี
9. เด็กหญิงวันวิสา  จำเริญ
10. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญชาลี
 
1. นางชุลีพร  มณีนิล
2. นางอำนวย  อาจสาลี
3. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์เนตร  สำสาลี
2. เด็กหญิงอรทัย  ถาหนองบัว
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นายสุพิชญ์  นรสาร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นายวินัย  มณีนิล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  กองทอง
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราดล  สุทาวัน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กชายศักดาฤทธิ์  ศรีโคตร
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราดล  สุทาวัน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 82.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  พิมพ์ศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินดามาตร์  เอกฉัตร
2. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  พิมพ์ศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กชายธนัญชัย  แสนโคตร
2. เด็กชายนิธิกร  จันทรา
3. เด็กชายพัชรศักดิ์  นรสาร
4. เด็กชายพัสกร  เขียวอ่อน
5. เด็กชายอนุชิต  จันทะพรม
6. เด็กชายอลงกรณ์  วิทาโน
 
1. นายประสาท  ประนม
2. นางมณี  ประดับศรี
3. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  คะประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนัฐพร  มนัยนิล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มีมาก
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกวินนา  สุขร่วม
2. เด็กชายราเชนทร์  ชมภูเทพ
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวัลกร  ราชวัฒฐา
2. เด็กชายวัชรินทร์  หงษ์ทอง
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงกนกวรรณพร  นกเอี้ยง
2. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์เนตร  สำสาลี
2. เด็กหญิงวรรณภา  ครับกลาง
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายนพกร  แสงศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  วิทาโน
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  เครือแสง
 
1. นายสยาม  ทับปัญญา
2. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยชนก  กองทอง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สังวรณ์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญชาลี
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กชายชาญฤทธิ์  พิมสาร
2. เด็กชายวัชรินทร์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวิทยา  นรสาร
 
1. นายสยาม  ทับปัญญา
2. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายนิติศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวชิระ  ชะบา
3. เด็กหญิงวาริสา  ลาลุน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นายสุนันทา  สายหงษ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิสรา  มนัยนิล
2. เด็กหญิงพุธิตา  เอกฉัตร
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญแก้ว
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางสุนันทา  สายหงษ์
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนโชติ  ไตรรัตน์
2. เด็กชายธีรพัช  ศรีวะรมย์
3. เด็กชายไอศูรย์  แสนเขียว
 
1. นางสมภาร  ประเสริฐสังข์
2. นางรุจี  จันทร์อ่อน
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายคชาพล  พูนผล
 
1. นางมณี  ประดับศรี