สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  เดียงสา
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงพุธิตา  เอกฉัตร
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  มนัยนิล
2. เด็กชายธีรพัฒน์  มนัยนิล
3. เด็กชายอดุลย์  กัณฑ์หา
 
1. นายสุริยงค์  นรสาร
2. นางนวลจันทร์  ผาสุก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกวินนา  สุขร่วม
2. เด็กหญิงปาจรีย์พร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
2. นายประสาท  ประนม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงกนกวรรณพร  นกเอี้ยง
2. เด็กหญิงกวินนา  สุขร่วม
3. เด็กชายนทีธร  หลักด่าน
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงไอรดา  น้อยโนนทอง
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงณัฐาวลัย  ใจบำรุง
 
1. นายเสริมศักดิ์  พิมพ์ศรี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กชายชวัลกร  ราชวัฒฐา
 
1. นายเสริมศักดิ์  พิมพ์ศรี