สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงธันยชนก  เชื้อศิริ
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 26 1. เด็กหญิงธันยชนก  เชื้อศิริ
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายนฤเดช  แสงศร
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุโพธิ์
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงดาว
3. เด็กชายศิริศักดิ์  สายแวว
 
1. นางจงจิต  นิลชัย
2. นางวรรณี  ศักดิ์ศรีบุญดี
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคำ
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลญาทิพย์   วหโร
2. เด็กชายธีรภัทร   วังสอง
3. เด็กหญิงรมิตา   ชัยยะปัน
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว
2. นางรัตนากร  โพธิ์ทองวาณิชกุล
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงณภัทรธิดา   ทรงศิล
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว