สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงดาว
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคชาภรณ์  ตุ่มไทย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทีภูงา
4. เด็กหญิงธันยชนก  เชื้อศิริ
5. เด็กชายนฤเดช  แสงศร
6. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุโพธิ์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงดาว
8. เด็กชายศิริศักดิ์  สายแวว
9. เด็กชายศุภกิจ  ทองด้วง
10. เด็กหญิงสุลีพร  สุโพธิ์
 
1. นายบุญช่วย  งามแสง
2. นายสุฤทธิ์  คิดวันนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงธันยชนก  เชื้อศิริ
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 26 1. เด็กหญิงธันยชนก  เชื้อศิริ
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายนฤเดช  แสงศร
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  สุโพธิ์
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงโสภิตา  ทองมา
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังสอง
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดวงดาว
3. เด็กชายศิริศักดิ์  สายแวว
 
1. นางจงจิต  นิลชัย
2. นางวรรณี  ศักดิ์ศรีบุญดี
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคำ
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชนสรณ์   โพธิ์ทองวาณิชกุล
2. เด็กชายณัฐกร   พันนา
3. เด็กชายอภิชาติ  บุญกอง
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว
2. นางรัตนากร  โพธิ์ทองวาณิชกุล
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลญาทิพย์   วหโร
2. เด็กชายธีรภัทร   วังสอง
3. เด็กหญิงรมิตา   ชัยยะปัน
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว
2. นางรัตนากร  โพธิ์ทองวาณิชกุล
 
16 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงณภัทรธิดา   ทรงศิล
 
1. นางสมบูรณ์  ดวงดาว