สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ธรรมวัตร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาพันธ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุระโคตร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
2. นายประภาส  หารไชย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80.5 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
2. เด็กหญิงอทิตยา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงอริสา  กรวยทอง
 
1. นางสาทอน  สังข์ขาว
2. นายประภาส  หารไชย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ธรรมวัตร
3. เด็กชายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.2 ทอง 8 1. เด็กชายจาตุรพงษ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุระโคตร
3. เด็กหญิงอลิษา  ธรรมวัตร
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.5 ทอง 7 1. เด็กชายจาตุรพงษ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงนราทิพย์  ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงศิริพร  ศัตรูพ่าย
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณาธิป  สุบิน
2. เด็กชายจิรายุส  สีคำ
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายณภัทรชนม์  แก้วศรี
2. เด็กชายธนโชติ  บุญเอนก
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศุภศร
4. เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์พุฒ
5. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
2. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ธรรมวัตร
4. เด็กชายวุฒิชัย  พลพงษ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุระโคตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรรษา
2. นางสาวปรารถนา  ทองขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 23 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวบุหงา  คงราช
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุภัทร  สุระโคตร
 
1. นางสาวบุหงา  คงราช
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี  เข็มโคตร
 
1. นางสาวบุหงา  คงราช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กหญิงณิชมน  ชาติภูธร
2. เด็กชายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
2. นางสาวบุหงา  คงราช
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   ฤกษ์สว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ภูผาหลวง
 
1. นางสาวบุหงา  คงราช
2. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญา  พลงพงษ์
2. เด็กหญิงกัลยาอรปิยดา  ชื่นโพธิ์
3. เด็กหญิงชนิดา  พงพงษ์
4. เด็กหญิงชุติมา  สุระโคตร
5. เด็กหญิงดารุณี  เข็มโคตร
6. เด็กหญิงธิชากร  นิลวัน
7. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีบุญ
8. เด็กชายปิยะวัฒน์   ฤกษ์สว่าง
9. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ภูผาหลวง
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ธรรมวัตร
11. เด็กชายวุฒิชัย  พลพงษ์
12. เด็กหญิงศิริพร  จำปาสาร
13. เด็กหญิงศิริวิภา  สาสีลา
14. เด็กชายอนุพงษ์  พันนา
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
3. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
4. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางวรรณภา   อินพิลา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญเล่ห์
2. เด็กหญิงไอยรินทร์  โรณชาติ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นางวรรณภา   อินพิลา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. นายกฤตวิทย์  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเกศดาภรณ์  สุภาพ
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายกิตติกร  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศดาภรณ์  สุภาพ
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  สุภาพ
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจารุภัทร  พลพงษ์
2. เด็กหญิงชนาพร  ศัตรูพ่าย
3. เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
 
1. นายประภาส  หารไชย
2. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. นายภาสกร  ค่ำคูณ
2. เด็กชายอภิลักษ์  ศุภศร
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาพันธ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ   พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐนันท์  เลิศอาสาพงษ์
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  มั่งมี
3. เด็กชายทินกร  เรืองมณี
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นายประภาส  หารไชย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่งมี
2. เด็กหญิงลักษมี  ทิพวัน
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วใส
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
2. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
2. นายภาสกร  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  เดียงสา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพชรรักษา
2. เด็กชายกิิตติชัย  คำแก้ว
3. เด็กชายจิรภัทร์  ศุภศร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
2. นางอัมพร  คงทอง
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิัญชพร  สุภาพ
2. เด็กชายพงศกร  ศรฤทธิ์
3. เด็กหญิงภัทรมน  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
2. นางอัมพร  คงทอง
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กชายปริญญา  เดียวสา
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
36 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรัชญา  คำนวน
2. เด็กชายอุุดม  สมใจหวัง
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  พรมจันทร์
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมวัตร
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 25 1. เด็กชายทรงวุฒิ  นาราษฎร์
2. เด็กชายภัครพล  รุ้งรักษา
3. เด็กชายสุระวี  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายปริญญา  เดียงสา
2. เด็กชายเชษฐา  พลพงษ์
3. เด็กชายไพรวัลย์  ศุภศร
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุส  สีคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุระโคตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิย์  ไกรวิเศษ
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่งมี
2. เด็กหญิงลัษมี  ทิพวัน
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วใส
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
2. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย