สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  ธรรมวัตร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. นางสาววนิดา  คาวี
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายจาตุรพงษ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขม่วง
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
2. นางสาวณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
2. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศุภศร
2. เด็กหญิงรำไพ  พงษ์เกษม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สุระโคตร
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายสิทธิกร   ไชยงาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุระโคตร
 
1. นางเทพอวยพร  ลุนไธสง
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 41 1. เด็กชายธนิสร  รัจนัย
2. เด็กหญิงอภิริญา  ฤกษ์สว่าง
 
1. นายประภาส  หารไชย
2. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 71 เงิน 43 1. เด็กหญิงสุกฤตา   พิมพ์พุฒ
 
1. นางวรรณภา   อินพิลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 40 1. เด็กหญิงชนาพร  ศัตรูพ่าย
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. นายเกียรติศักด์ิ  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. นายเกียรติศักด์ิ  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงปิ่นไพร  ธรรมวัตร
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางวรรณภา   อินพิลา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิราภร  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวนิดา  คาวี
 
1. นางสาวปรารถนา  ทองขำ
2. นางสาวบุหงา  คงราช
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุระโคตร
2. เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
2. นางสาวปรารถนา  ผองขำ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนิภา  พลพงษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  พันนา
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  สุภาพ
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นางอุดม  สุระโคตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 25 1. เด็กชายธนโชติ  บุญเอนก
2. เด็กชายพงษ์พนิช  สุระโคตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
20 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายกิตติขจร  ศัตรูพ่าย
2. เด็กชายจิระวัฒน์  สุนไธสง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร  ศัตรูพ่าย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โยธี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษ
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายพีระพัฒน์  สุระโคตร
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิรวรรธ  ผิวจันทร์
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
24 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กชายอดืิศร  สุระโคตร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  บาดไธสง
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
2. นางสาวอุทัยวรรณ   พรมจันทร์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย