สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอาริสา  คูคำ
 
1. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนิดา  พลพงษ์
 
1. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายชนิภา  พลพงษ์
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.58 เข้าร่วม 50 1. เด็กชายชัยมงคล  เกษศุภะ
2. เด็กชายธนศักดิ์  แก้วใส
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
2. นายประภาส  หารไชย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42.67 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงหล้า
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วใส
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นายประภาส  หารไชย
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจิรายุส  สีคำ
2. เด็กชายอัคราวุฒิ  นิลวรรณ
 
1. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
2. นายเกษม  ชัยบำรุง