สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณีบุญ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  นากอก
 
1. นายประหยัด  นิลโชติ
2. นางลดาวัลย์  เพิ่มบุญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนภักดี
2. เด็กหญิงพิมวิภา  ปรองดอง
3. เด็กหญิงอัจฉรา  นากอก
 
1. นางลดาวัลย์  เพิ่มบุญ
2. นางปรียานันท์  คำภากุล