สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงชาริยา  การะเกษ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พันจันดา
 
1. นางธันยพร  บุญเติม
2. นางจินฎาภรณ์  แถวนาชุม
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชากร  ยอดสีมา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  ธีระบุตร
 
1. นางธันยพร  บุญเติม
2. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา