สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดทอง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  ธีระบุตร
 
1. นางสาวฐิติมา  ชื่นรัมย์
2. นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจิต
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กชายธนาชัย  ฝักทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  ยอดเกษ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงเดือน
 
1. นางจินฎาภรณ์  แถวนาชุม
2. นายเฉลียว  ศรีธานี
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อักษร
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา