สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไพรพะยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงชาริยา  การะเกษ
3. เด็กหญิงนฤมล  แดงลาย
4. เด็กหญิงพิชากร  ยอดสีมา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พันจันดา
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา
2. นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจิต
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชากร  ยอดสีมา
 
1. นางสาวฐิติมา  ชื่นรัมย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กหญิงวรัญญา  ยอดทอง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  ธีระบุตร
 
1. นางสาวฐิติมา  ชื่นรัมย์
2. นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจิต
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 22 1. เด็กชายธนาชัย  ฝักทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  ยอดเกษ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงเดือน
 
1. นางจินฎาภรณ์  แถวนาชุม
2. นายเฉลียว  ศรีธานี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงชาริยา  การะเกษ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พันจันดา
 
1. นางธันยพร  บุญเติม
2. นางจินฎาภรณ์  แถวนาชุม
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชากร  ยอดสีมา
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรหมวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  ธีระบุตร
 
1. นางธันยพร  บุญเติม
2. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายสถาพร  ศรีประดู่
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายชลพิศุทธิ์  การะเกษ
2. เด็กชายราชันย์  บุญยิ่ง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  หมอรัตน์
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา
2. นางธันยพร  บุญเติม
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญโจม
2. เด็กหญิงธนัญญา  ทองเฟื่อง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิโค
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา
2. นางธันยพร  บุญเติม
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อักษร
 
1. นางวรรณทนารัตน์  ศิริยา