สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จะโลนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำรัตน์
 
1. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 22 1. เด็กชายนิติญา  โอโลรัม
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สระทอง
2. เด็กหญิงอนงรัตน์  สระทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว