สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.75 ทอง 25 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวเขียว
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิรประภา  ดวงมาลา
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์สาลี
 
1. นางสนิท  งามล้วน
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายชินกร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  คะหาญ
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.42 ทอง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  บัวส่อง
2. เด็กชายสุรเดช  ระวังชนม์
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กชายพงค์พล  บัวเขียว
2. เด็กชายสุพจน์  บุญคำอาจหาญ
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
2. นายสุรัตน์  สกุณี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บัวเขียว
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำรัตน์
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงค์พล  บัวเขียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยบำรุง
3. เด็กชายไทคูณ  ชารีงาม
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
2. นายวิชัย  พุทธวงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 35 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณทิตย์
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณทิตย์
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จะโลนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำรัตน์
 
1. นางสาวนิตยาพร  ธรรมวงค์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณหงษ์
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นายวิชัย  พุทธวงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 -    
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินกร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายธนกฤต  คงนอก
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 82 ทอง 32 1. เด็กชายปริวัตต์  นุศรีจันทร์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เจียงวงค์
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
17 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศักดิ์
2. เด็กชายสุรเดช  เสาศิริ
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  คะหาญ
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  เจียงวงศ์
2. เด็กชายปริวัตร  นุศรีจันทร์
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  หาญภิรมย์
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายชินกร  ผู้มีสัตย์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำรัตน์
3. เด็กชายสรยุทธ  บัวส่อง
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กชายชูเกียรติ  นกน้อย
3. เด็กชายพงศ์พล  บัวเขียว
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณหงษ์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์สาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยบำรุง
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นางสนิท  งามล้วน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จะโลนา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุขจันทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์สาลี
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางสนิท  งามล้วน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรีชาลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุวรรณหงษ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยบำรุง
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางสนิท  งามล้วน
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงพิชานาฏ   ชารินทร์
 
1. นางสาวสมสะอาด  ศรีธัญรัตน์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาดา  แดงสี
2. เด็กหญิงวนิดา  ไชยบำรุง
3. เด็กหญิงวรรณภา  โครตพันธ์
 
1. นางวันดี  สงวนแก้ว
2. นางสาวเจษศิริ  ทองมาก
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กชายปรีชา  จันดากุล
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 22 1. เด็กชายนิติญา  โอโลรัม
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงนิติญา  โอโลรัม
2. เด็กชายเอกชัย  วงศ์ษา
3. เด็กชายเอกราช  วงศ์ษา
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นางสนิท  งามล้วน
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 54 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สระทอง
2. เด็กหญิงอนงรัตน์  สระทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมบุตร
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศร  สวัสดี
 
1. นายสุรัตน์  สกุณี
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติญา  สงคราม
2. เด็กหญิงปวีณา  ธรรมบุตร
3. เด็กหญิงรัตติยา  เจียงวงศ์
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางสนิท  งามล้วน
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินภาค  ตาแม่ก๋ง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  หาญภิรมย์
3. เด็กชายเอกชัย  วงศ์ษา
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายชรินทร์พร  เจียงวงศ์
2. เด็กชายปรีชา  จันดากุล
3. เด็กชายเอกราช  บุญเกิด
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายชูเกียรติ์  นกน้อย
2. เด็กชายอนุวัตน์  ระวังชนม์
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 8 1. เด็กชายพงศ์พล  บัวเขียว
2. เด็กชายสุพจน์  บุญคำอาจหาญ
3. เด็กชายอนุวัตร  ระวังชนม์
 
1. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
2. นายวิชัย  พุทธวงค์
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายชูเกียรติ  นกน้อย
2. เด็กชายธนกฤต  คงนอก
3. เด็กหญิงนิติญา  โอโลรัม
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม