สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงฤยาพร  ทุมพัฒน์
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กชายธวัชชัย  ชวนสวน
2. เด็กหญิงพิยดา  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงฤยาพร  ทุมพัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 20 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หลักบุญ
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายสุด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ผมพันธ์
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
2. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุนิษา  บัพภา
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 32 1. เด็กชายหิรัณย์  อินธิบุตร
2. เด็กชายเกษม  จิตจง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายจักรภัทร์  มาอ่อน
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 46 1. เด็กหญิงกานดา  กุศลมานิตร
2. เด็กชายรณฤทธิ์  อินทา