สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวิมลภา  อินกอง
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิบุตร
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น