สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงบุษบา  บุญบาล
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอานันตศักดิ์  จุ้ยกลาง
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมพัฒน์
2. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
2. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ทุมพัฒน์
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย