สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงบุษบา  บุญบาล
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวิมลภา  อินกอง
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงฤยาพร  ทุมพัฒน์
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงสุนทรีย์  ศรีทองนวล
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิรมล  เตี้ยต่ำ
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิบุตร
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอานันตศักดิ์  จุ้ยกลาง
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทุมพัฒน์
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิมลภา  อินกอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ผมพันธ์
 
1. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 12 1. เด็กชายธวัชชัย  ชวนสวน
2. เด็กหญิงพิยดา  ยอดแก้ว
3. เด็กหญิงฤยาพร  ทุมพัฒน์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชมพู
2. เด็กหญิงศศิธร  ทุมพัฒน์
3. เด็กหญิงสุดาพร  ทองไพร
 
1. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
2. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีทองนวล
 
1. นางศิรินาถ  บุตรศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมพัฒน์
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิษา  บัพภา
 
1. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายธีระพงษ์  คุมพล
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ทองภาพ
 
1. นางสมคิด  พรหมคุณ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 27 1. เด็กชายณัฏฐพล  แซ่จึง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทุมพัฒน์
 
1. นางสมคิด  พรหมคุณ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมพัฒน์
2. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
2. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หลักบุญ
 
1. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  ทุมพัฒน์
 
1. นายสมเกียรติ  เย็นใจ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 20 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หลักบุญ
 
1. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทำละเอียด
2. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
3. เด็กหญิงญาดา  กุศลมานิตย์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  พันธ์ขาว
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิบุตร
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พันธ์ชาติ
7. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ขาว
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หลักบุญ
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
2. นางม่านฟ้า  ศาลาน้อย
3. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
4. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
2. เด็กหญิงบรรณสรณ์  พรมภักดี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายสุด
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองภาพ
5. เด็กหญิงรัชศา  ราศีสวย
6. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ยืนยงค์
7. เด็กหญิงสุนทรีย์  ศรีทองนวล
8. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  แสนแก้ว
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
3. นางยุพา  พรหมทา
4. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  ยอดแก้ว
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศศิธร  ทุมพัฒน์
 
1. นายพิบูรณ์  ศรีลาชัย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายสุด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ผมพันธ์
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
2. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
2. เด็กชายธวัชชัย  ชาวสวน
3. เด็กหญิงสุนิษา  บัพภา
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
33 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 32 1. เด็กชายหิรัณย์  อินธิบุตร
2. เด็กชายเกษม  จิตจง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
34 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  โยธารินทร์
2. เด็กชายทวี  ทองมา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บรรจงรัตน์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
35 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภทร์  ทุมพัฒน์
2. เด็กชายสุพจน์  ทุมพัฒน์
3. เด็กชายอานันตศักดิ์  จุ้ยกลาง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
36 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิมลภา  อินกอง
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี   ยืนยงค์
 
37 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงฤยาพร  ทุมพัฒน์
2. เด็กหญิงศศิธร  ทุมพัฒน์
3. เด็กชายสิทธิพร  สังขศิลา
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวอาภารี  ยืนยงค์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดา  กุศลมานิตย์
2. เด็กหญิงณิชา  กาญจนกำยาน
3. เด็กหญิงบุปผา  ขันตี
4. เด็กหญิงวิลัยพร  พิลาวัลย์
5. เด็กหญิงเทียรงาม  เทพศิริ
6. เด็กหญิงเอมมิกา  ยืนยงค์
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธฺ  หลักบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อินกอง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  พันธ์ขาว
4. เด็กหญิงวรารัตน์  อุปภา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินธิบุตร
6. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ขาว
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสาวกัลยาณี  พรมวงศ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แสวงหา
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ผมพันธ์
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสมคิด  พรหมคุณ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทำละเอียด
2. เด็กหญิงชฎาชล  โยธารินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชมภู
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
42 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุ้ยกลาง
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
43 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายสุภัชชา  หลักบุญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีคำ
3. เด็กชายอัครพล  ทุมพัฒน์
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางเบญจวรรณ  บุญเย็น
 
44 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนาภา  นนท์ศิลา
2. เด็กหญิงบัวแก้ว  มุขมาลี
3. เด็กหญิงวลัยขวัญ  พิลาวัลย์
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางเบญจวรรณ  บุญเย็น
 
45 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายจักรภัทร์  มาอ่อน
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  จินดาศรี
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงลัดดา  ไกรเพชร
 
1. นางศิรินาถ  บุตรศรี
 
48 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายรณฤทธิ์  อินทา
2. เด็กชายลัดดา  ไกรเพชร
 
1. นางสมคิด  พรหมคุณ
 
49 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 46 1. เด็กหญิงกานดา  กุศลมานิตร
2. เด็กชายรณฤทธิ์  อินทา
 
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายวิธวัฒน์  หลักบุญ
2. เด็กชายสิทธิพร  สังขศิลา
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสมคิด  พรหมคุณ