สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 14 1. เด็กชายกฤชฎา  ชมพู
2. เด็กชายจิรัชเมธ  บุดศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์  งามนา
4. เด็กชายธนานันท์  ผาสุก
5. เด็กชายพงศธร  สมพร
6. เด็กชายโกรบ  คำมูล
 
1. นายพีระยุทธ  ศิลารักษ์
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายธวัชชัย  มาสี
3. เด็กชายอนันตเทพ  สมศรี
 
1. นายวาด  ศรีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นวนวัน
2. เด็กชายธนพน  เครือแสง
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
2. นางทองคำ  คำนวล
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงธนิสร  มูลคำน้อย
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กหญิงปริญญาพร  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทสินธุ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 39 1. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทสินทธุ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก