สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนานันธ์  ผาสุก
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายธนานันธ์  ผาสุก
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงธนิสร  มูลคำน้อย
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปรียานุช  ผลบุญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิพย์มณี
3. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ทองภู
 
1. นางทองคำ  คำนวล
2. นางสาวสุชาดา  ผาสุก