สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะฟัก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กชายธนานันธ์  ผาสุก
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารดี  มาลัย
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายอนิวัตติ์  สมศรี
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายธนานันธ์  ผาสุก
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.8 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายกฤชฎา  ชมพู
2. เด็กชายนาวิน  ผิวจันทร์
 
1. นายสมใจ  จันทร์นวล
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นายสมใจ  จันทร์นวล
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนิวัตติ์  สมศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กำจร
2. เด็กชายธนาคิม  บูรณะ
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
2. นายวาด  ศรีแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 26 1. เด็กชายธวัชชัย  คำมา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  คำน้ำแดง
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
2. นายวาด  ศรีแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนริศรา  คำมูล
2. เด็กหญิงปุณยวี  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  คงยิ่งหาญ
4. เด็กหญิงมนัชยา  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  สมพร
6. เด็กหญิงสายสมร  อินทรีย์
7. เด็กหญิงสาวิตรี  กิตติพันธ์
8. เด็กหญิงสุดา  ทองภู
9. เด็กหญิงเกษร  จันทร์ป้อง
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นายวาด   ศรีแก้ว
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเพ็ชรดี
2. เด็กหญิงเด็กกหญิงณัฐกฤตา  กำจร
 
1. นายสมใจ  จันทร์นวล
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กชายธวัชชัย  มาสี
2. เด็กชายอนันตเทพ  สมศรี
 
1. นายสมใจ  จันทร์นวล
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภัทรพล  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายอนิวัตน์  สมศรี
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายอนิวัตน์  สมศรี
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอนิวัตติ์  สมศรี
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 14 1. เด็กชายกฤชฎา  ชมพู
2. เด็กชายจิรัชเมธ  บุดศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์  งามนา
4. เด็กชายธนานันท์  ผาสุก
5. เด็กชายพงศธร  สมพร
6. เด็กชายโกรบ  คำมูล
 
1. นายพีระยุทธ  ศิลารักษ์
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิยม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิยม
3. เด็กชายธวัชชัย   มาสี
4. เด็กชายภัทรพล  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายอนันตเทพ  สมศรี
6. เด็กชายเอกราช  พิมศรี
 
1. นายพีระยุทธ  ศิลารักษ์
2. นายวีระศักดิ์  สีหบุตร
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดา  ทองภู
2. เด็กชายอนิวัตติ์  สมศรี
 
1. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
2. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายธวัชชัย  มาสี
3. เด็กชายอนันตเทพ  สมศรี
 
1. นายวาด  ศรีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพิทักษ์  คำลา
2. เด็กชายเอกราช  พิมศรี
3. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นายวาด  ศรีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 89 1. เด็กหญิงธนิสร  มูลคำน้อย
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นวนวัน
2. เด็กชายธนพน  เครือแสง
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ผาสุก
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
2. นางทองคำ  คำนวล
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปรียานุช  ผลบุญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิพย์มณี
3. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  ทองภู
 
1. นางทองคำ  คำนวล
2. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงธนิสร  มูลคำน้อย
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทสินทธุ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนภัสร  จันทร์บุญ
2. เด็กชายสิทธิกร  สมพร
3. เด็กหญิงสุริษา  รัตนวัน
 
1. นางสาวนางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
29 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
30 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 38 1. เด็กหญิงปริญญาพร  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทสินธุ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 39 1. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ศิริอ่อน
2. เด็กหญิงนภัสร  จันทร์บุญ
3. เด็กชายสิทธิกร  สมพร
4. เด็กหญิงสุริษา  รัตนวัน
5. เด็กชายเฉลิม  ศรีโสภา
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 32 1. เด็กชายสุรวุฒิ  นันทสินทธุ์
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กชายทศพล  สมพร
2. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
3. เด็กชายพิทักษ์  คำลา
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทศพล  สมพร
2. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
3. เด็กชายพิทักษ์  คำลา
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายทัชรพงษ์  จอมเกาะ
2. เด็กชายโสภณ  ศุภศร
 
1. นางสาวสุชาดา  ผาสุก
2. นายสมศักดิ์  กตะศิลา