สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสารัช  นามประมา
 
1. นางอนงค์  รัตนวัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  รัตนะวัน
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  อรรคบุตร
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูธเนศ  บุญจูง
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 19 1. เด็กชายกฤษิ์ฏทวัส  ยางงาม
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  อำนวย
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายศิวกร  มงคล
2. เด็กหญิงเภาวรัตน์  บุญอินทร์
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์ปรึก
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พาหา
3. เด็กหญิงนันทิมาภรณ์  พาหา
4. เด็กหญิงบุญยวีร์  พาหา
5. เด็กหญิงประกายกานต์  ประทุมเนตร
6. เด็กหญิงพิลาวัลย์  สุขสังข์
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจแก้ว
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  พาหา
9. เด็กหญิงอรษา  พันธ์ชัย
10. เด็กหญิงอัญชลี  รัตนวัน
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาโณทัย  พาหา
2. เด็กหญิงอภิภาวดี  รัตนวัน
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนะวัน
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายศิวกร  มงคล
2. เด็กหญิงเภาวรัตน์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงมีนา  จันทรางกูล
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  รัตนวัน
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงอรษา  พันธ์ชัย
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  อรรคบุตร
3. เด็กชายภูตะวัน  ปิยะวงษ์
4. เด็กชายภูธเนศ  บุญจูง
5. เด็กชายอภินันท์  อรรคบุตร
6. เด็กชายเทวินทร์  นามรัตน์ศรี
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พาหา
2. เด็กชายวสุรัตน์  โล่ห์ทอง
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภาวรรณ์  นวลมา
2. เด็กหญิงบุญยวีร์  พาหา
3. เด็กหญิงสุฑามาส  พาหา
 
1. นายมานิต  บุญอินทร์
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์ธรรม
 
1. นางบุญจันทร์  บุญอินทร์
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายอนุชา  พันธ์ศรี
2. เด็กชายเปรมศักดิ์  สอนคะ
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
2. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์