สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  พาหา
 
1. นายสุรชัย  การะเกษ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 16 1. เด็กชายจรัญ  ทองดี
2. เด็กชายภูตะวัน  ปิยะวงษ์
 
1. นายสุรชัย  การะเกษ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 45 1. เด็กหญิงสุชานาถ  สุขพร้อม
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 39 1. เด็กชายอภินันท์  อรรคบุตร
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  รัตนวัน
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงญาโณทัย  พาหา
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงวิภาดา  อุตตะพัง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พาหา
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายอภินันท์  อรรคบุตร
2. เด็กชายเด่นชัย  คณาธิการวิชญะ
 
1. นายอัษฎาวุธ  ช้อยชด
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงณิชามล  ยนพันธ์
 
1. นางบุญจันทร์  บุญอินทร์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยตะโคตร
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา