สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูต้องลม
 
1. นายประเสริฐ   จานสิบสี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายชัยโย  ปาณะที
 
1. นายประเสริฐ   จานสิบสี