สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูต้องลม
 
1. นายประเสริฐ   จานสิบสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจินตณา  เมืองจันทร์
 
1. นายประเสริฐ   จานสิบสี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายชัยโย  ปาณะที
 
1. นายประเสริฐ   จานสิบสี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงนลินนิภา  เสาร์ศิริ
 
1. นายประเสริิฐ   จานสิบสี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุพัตรา   เมืองจันทร์
 
1. นางศิริมาศ  พวงพินิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐธยาพร  หล้าธรรม
2. เด็กหญิงปิยฉัตร   ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงเบญจพร  งาหอม
 
1. นายสมยศ  สมนึก
2. นางจินตนา  สมนึก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ผู้มีสัตย์
 
1. นายสมยศ  สมนึก
2. นางจินตนา  สมนึก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงเกดแก้ว  สุขพร้อม
 
1. นางสาววินัย  สัมโย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ศรีสุข
 
1. นางสาววินัย  สัมโย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายธีรพงศ์  บุญยิ่ง
 
1. นายสุพจน์  แจ้งสว่าง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74.5 เงิน 20 1. เด็กชายธฤตวัน  อรรคเนตร
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมนาม
3. เด็กชายนันธกร   เมืองจันทร์
4. เด็กชายภัทรพิรุณ  พวงพินิจ
5. เด็กชายวรเมธ  หงษ์บินมา
6. เด็กชายสิรภัทร  สัมโย
 
1. นายนัทธวัฒน์   พัณพิชนันท์
2. นายประเสริฐ  จานสิบสี
3. นายสุพจน์  แจ้งสว่าง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  บัวไข
3. เด็กชายพิพัฒน์  เมืองจันทร์
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
2. นางศิริมาศ  พวงพินิจ
 
13 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงจิตตาภา  มะโนรัตน์
2. เด็กชายสิปปกร  พงษาพัฒน์
 
1. นางสาวอนัญญา   พรมพุ้ย
2. นายสัณหบุญยงค์  ยอดกุล
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวไข
2. เด็กหญิงอรณีย์  งาหอม
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นายสัณหบุญยงค์   ยอดกุล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริดา  สระทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  สระทอง
3. เด็กหญิงเด็กหญิงวันนิดา  ศรีสุข
 
1. นางสาวอนัญญา   พรมพุ้ย
2. นางสาววินัย  สัมโย
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิฉัตร   พรชัย
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายฐณกร  ศรีธน
2. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายพิตรพิบูล  พรหมภา
 
1. นางจินตนา  สมนึก
2. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิฉัตร  พรชัย
2. เด็กหญิงทิพย์ภาดา  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงมะลิตา  จันทภักดิ์
 
1. นางจินตนา  สมนึก
2. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงชญาดา  ผู้มีสัตย์
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วทอง
 
1. นางสาววินัย  สัมโย
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วทอง
 
1. นายสัณหบุญยงค์  ยอดกุล
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เคล้าเคลีย
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุธาพร  สุขจันทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นางสาววินัย  สัมโย
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายพลพล  พรชัย
2. เด็กชายระย้า  คำสิทธิ์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นางสาววินัย  สัมโย