สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.33 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชธพร  พรมไชยวงค์
 
1. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
 
1. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรียันต์
2. เด็กหญิงวิญาดา  เผืองบุญ
 
1. นางสาลินี  แสงแก้ว
2. นายอุดร  ศรีผุย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  ศรียันต์
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 13 1. เด็กชายวิศิษฏ์  นามไพร
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  สงค์พิมพ์
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงศิริยาภรณ์   ชินบุตร
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์เจริญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สุขสำราญ
3. เด็กชายปรเมศวร์  วงษ์เจริญ
4. เด็กชายวรพล  ต่างทอง
5. เด็กชายศิวกร  จันดี
6. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ศรียันต์
 
1. นายสุนันท์  แก้วใส
2. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
3. นางดารา  บุญสิงห์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สงพิมพ์
2. เด็กหญิงกุลนารี  สงพิมพ์
3. เด็กหญิงต่ายอรทัย  ทองพันธ์
4. เด็กชายภูมินทร์   วงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงวิภาดา  จันดี
6. เด็กหญิงแพรพรรณ  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
2. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
3. นางดารา  บุญสิงห์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สดสีร
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี   สงค์พิมพ์
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
2. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิณณพัต  สดสีร
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทำมา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรียันต์
 
1. นางดารา  บุญสิงห์
2. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณิกา  โคตพันธ์
2. เด็กหญิงศศิธร  จันดี
3. เด็กหญิงสุทธิการณ์  ศรียันต์
 
1. นางดารา  บุญสิงห์
2. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรียันต์
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  แสนวิลัย
3. เด็กชายสุรเสกฐ์  ธรรมดา
 
1. นางสาลินี  แสงแก้ว
2. นางสลัด  ลายงาม
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กชายัณัฐวุฒิ  เรืองรักษ์
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กหญิงมุทิตา  ทัศนารมย์
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 1. เด็กชายธิติสรรค์  แพทย์นาดี
2. เด็กชายปวริศร์  กฤษณาการ
3. เด็กชายภูษิต  ไกรยา
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์เจริญ
2. เด็กชายพิชัยณรงค์  ไกรยา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  เดิมทำรัมย์
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส