สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์เจริญ
2. เด็กหญิงธนพร  ทองขาว
3. เด็กหญิงพัชธพร  พรมไชยวงค์
4. เด็กหญิงภัทรวดี   สงค์พิมพ์
5. เด็กหญิงอชิรญา  วงภักดี
 
1. นายสุนันท์  แก้วใส
2. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงกุลนารี  สงพิมพ์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
3. เด็กหญิงพัชราภา  ศรียันต์
4. เด็กหญิงศิริยาภรณ์   ชินบุตร
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรียันต์
 
1. นายสุนันท์  แก้วใส
2. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรียันต์
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ยิ่งมีดี
 
1. นางสาวรำเพย  จังอินทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงนิภาพร  บุญสิงห์
 
1. Mr.Nolan  Egos Novarro
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงวารุณี  ศรียันต์
 
1. Mr.Nolan  Egos Novarro
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรปรียา   แพงชาลี
 
1. Mr.Nolan  Egos Novarro
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงจิรภัทร  จังอินทร์
2. เด็กหญิงวรณัน  สวนจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุขเอิบ
 
1. นางสลัด  ลายงาม
2. นางสาลินี  แสงแก้ว
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขเอิบ
 
1. นางสลัด  ลายงาม
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  พันธ์ชนะ
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายชยนันท์  ศรียันต์
2. เด็กชายพุฒิชัย  สาตร์นอก
3. เด็กชายวีรภัทร  ภาเภา
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 33 1. เด็กชายวีรภัทร  ภาเภา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  วงภักดี
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวกลมลิวรรณ  แก้วใส
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายการณ์ชนก  ทองละมูล
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิ
2. เด็กหญิงอัปษรศรี  นิลศรี
3. เด็กหญิงอโนชา  สารพันธ์
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส