สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สดสีร
2. เด็กหญิงวารุณี  ศรียันต์
 
1. นางกลมลิวรรณ   แก้วใส
2. นายสุนันท์  แก้วใส
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลชนก  สงค์พิมพ์
2. เด็กหญิงวารุณี  ศรียันต์
 
1. นายอุดร  ศรีผุย
2. นางสาวรำเพย  จังอินทร์