สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์แก้ว
 
1. นางเมตตา  ชินวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริตา  ศรีจันทร์
 
1. นางบังอร  สาลี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์แก้ว
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลซื่อ
 
1. นางบังอร  สาลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงประเสริฐศรี  พรมเมา
4. เด็กหญิงปานฤทัย  คชพรม
5. เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์แก้ว
6. เด็กหญิงสิริยากร  ทำมา
7. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  จังอินทร์
8. เด็กหญิงอรนาฏ  กลองชัย
9. เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์
10. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  แพทย์นาดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วคำ
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
3. นางบังอร  สาลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 27 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ถาวร
 
1. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 43 1. เด็กหญิงศิริตา  ศรีจันทร์
 
1. นางบังอร  สาลี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกวินทรา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงกานต์สินี  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงชนาวดี  สีเต๊ด
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ทำมา
5. เด็กหญิงทิพย์มณี  อิ่มบุญ
6. เด็กหญิงวรางคณา  จังอินทร์
 
1. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
2. นางเมตตา  ชินวงษ์
3. นางบุญเสริม  งามแสง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ขาวสะอาด
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บัวเชย
3. เด็กชายเด่นดนัย  จันทร์ดี
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
2. นายไสว  สาลี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  แก้วสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ทำมา
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  จังอินทร์
 
1. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิกุล  ผายพันธ์
2. เด็กหญิงศรีสุวรรณ  สัญญาฤทธิ์
3. เด็กหญิงไพรสนธิ์  จันทร์หอม
 
1. นางสมนึก  ประดาห์
2. นายไสว  สาลี
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกอร  มุกดา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ขามป้อม
3. เด็กหญิงญาณิศา  มุขดา
 
1. นายบัณฑิต  สุพิมพ์
2. นางสมนึก  ประดาห์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกอร  มุกดา
2. เด็กหญิงญาณิศา  มุขดา
3. เด็กหญิงศิริทำมา  จังอินทร์
 
1. นายบัณฑิต  สุพิมพ์
2. นางสมนึก  ประดาห์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ขาวสะอาด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วคำ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ชูชะรัมน์
2. เด็กชายภคพล  ภาเภา
3. เด็กชายเอกราช  วงษ์ภักดี
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
2. นางสมนึก  ประดาห์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายฉัตรดนัย  อ่อนเงิน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ขาวสะอาด
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายชยายส  แซ่ท้าว
2. เด็กชายชาติชาย  ใจงาม
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  ขาวสะอาด
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข