สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 28 1. เด็กหญิงพนิดา  ดวงดี
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงดารารัตน์  โคตรพันธ์
2. เด็กชายเด่นดนัย  จันทร์ดี
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วคำ
2. นายไสว  สาลี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 25 1. เด็กหญิงเกศกานดา  รัตนดิษฐ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วคำ
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงญาณิศา  มุขดา
 
1. นายบัณฑิต  สุพิมพ์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กชายนที  เค้าเงื่อน
 
1. นายบัณฑิต  สุพิมพ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายภานุวิชญ์  พรหมคุณ
 
1. นางเมตตา  ชินวงษ์