สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  อิ่มบุญ
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงกินนรี  ไตรยวรรณ
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 1. เด็กชายตะวัน  วงษ์วัง
2. เด็กชายธีระภาพ  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายรุจิสรรค์  อินทร์แก้ว
4. เด็กชายอนิรุต  ดอนโหน่งชา
5. เด็กชายอภิรักษ์  ทองสา
6. เด็กชายเอกรินทร์  สาลี
 
1. นายสมศักดิ์  ดวงนิล
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
3. นายไสว  สาลี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 24 1. เด็กชายธีระภรณ์  เฟื่องบุญ
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายฉัตรดนัย  อ่อนเงิน
 
1. นายไสว  สาลี
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 49 1. เด็กชายภคพล  ภาเภา
2. เด็กหญิงวันดี  โปร่งจิตร
 
1. นางบุญเสริม  งามแสง
2. นางณัฐถาวดี  ผาสุข