สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงปภัสรา  อินทร์ตา
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุญภา
3. เด็กหญิงสุวราภรณ์  เสนาพล
4. เด็กหญิงอนันตญา  กระสังข์
5. เด็กหญิงอ้อมขวัญ  วิเศษชาติ
 
1. นางจันทรมณี  นาคนวล
2. นางสาวกนกวรรณ  โคตรพันธ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสุนิตา  กระสังข์
 
1. นายบำรุง  โพธิ์งาม
2. นางอัจฉรา  โพธิ์งาม