สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายจิรายุทธ  จำปา
2. เด็กหญิงอาภาสิริ  สมจิตร
 
1. นางสุรางค์  บุญบัวมาศ
2. นางสาวนิตตญา  ดวงคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงอาภาสิริ  สมจิตร
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กชายจิรายุทธ  จำปา
2. เด็กชายปรมินทร์  พงษ์พันเทา
3. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 35 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ประทุมไชย
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงกานติมา  ภักดิ์ลำ
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงสุรัชญา  บุญส่ง
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุลีภรต์  ขันธบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผ่านสุข
3. เด็กชายทิวากร  สองบุญ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุลีภรต์  ขันธบุตร
2. เด็กหญิงวราพร  สองบุญ
3. เด็กหญิงอังคณา  โสภาบุตร
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
2. เด็กชายวิรวุฒิ  นนทะสอน
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
2. เด็กชายวิรวุฒิ  นนทะสอน
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเหลา
2. เด็กหญิงมยุริณ  แพงบุญ
3. เด็กหญิงอังคณา  โสภาบุตร
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  พรชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์มา
3. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา