สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 38 1. เด็กหญิงทิวากร  สองบุญ
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 42 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธฺิ์  ผิวเหลือง
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พรชัย
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงวริสรา  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 44 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันสีทา
2. เด็กหญิงพรพิมล  มั่นจริง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นางรุ่งฤดี  ปราณีกิจ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ประทุมไชย
3. เด็กชายเจนณรงค์  ปรางสุข
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายกลยุทธ  เอิบสุข
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เอิบสุข
 
1. นางสุรางค์  บุญบัวมาศ
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงมยุริณ  แพงบุญ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายกฤษณะ  วรษา
2. เด็กชายธนพล  การะเกษ
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์