สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกัลยารัก  ถิ่นวิมล
2. เด็กหญิงชุลีภรต์   ขันธบุตร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหง้าพันธ์
4. เด็กหญิงทิวากร  สองบุญ
5. เด็กหญิงพัชริฎา  ดีเลิศ
6. เด็กหญิงวราพร  สองบุญ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
3. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายฐาปนา  สงวนแก้ว
2. เด็กชายปฏิพล  พันธา
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หนองแสง
2. เด็กหญิงภัคพิตา  แสงกล้า
3. เด็กชายอนิรุต  บัวบา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
2. นายพินัย  แท่นศร
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กชายกฤษณะ  วรษา
2. เด็กชายธนพล  การะเกษ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ