สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 34 1. เด็กชายจิรายุทธ  จำปา
2. เด็กหญิงอาภาสิริ  สมจิตร
 
1. นางสุรางค์  บุญบัวมาศ
2. นางสาวนิตตญา  ดวงคำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยารัก  ถิ่นวิมล
2. เด็กหญิงกานติมา  ภักดิ์ลำ
3. เด็กหญิงชุติมา  ขันธบุตร
4. เด็กหญิงชุลีภรต์   ขันธบุตร
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหง้าพันธ์
6. เด็กหญิงทิวากร  สองบุญ
7. เด็กหญิงนิษฐา  พรชัย
8. เด็กหญิงพรพิมล  มั่นจริง
9. เด็กหญิงพัชริฎา  ดีเลิศ
10. เด็กหญิงมยุริณ  แพงบุญ
11. เด็กหญิงวราพร  สองบุญ
12. เด็กหญิงสุภาวดี  ผลฤทธิ์
13. เด็กหญิงสุรัชญา  บุญส่ง
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีจักร์
15. เด็กหญิงอังคณา  โสภาบุตร
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
3. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
4. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 74 เงิน 38 1. เด็กหญิงทิวากร  สองบุญ
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 30 1. เด็กหญิงอาภาสิริ  สมจิตร
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กชายจิรายุทธ  จำปา
2. เด็กชายปรมินทร์  พงษ์พันเทา
3. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 42 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธฺิ์  ผิวเหลือง
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พรชัย
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 35 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงวริสรา  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 44 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
 
1. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกัลยารัก  ถิ่นวิมล
2. เด็กหญิงชุลีภรต์   ขันธบุตร
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เหง้าพันธ์
4. เด็กหญิงทิวากร  สองบุญ
5. เด็กหญิงพัชริฎา  ดีเลิศ
6. เด็กหญิงวราพร  สองบุญ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
3. นายสุนันท์   คชพันธ์สมโภชน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันสีทา
2. เด็กหญิงพรพิมล  มั่นจริง
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ดัด
 
1. นางรุ่งฤดี  ปราณีกิจ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 1. เด็กชายฐาปนา  สงวนแก้ว
2. เด็กชายปฏิพล  พันธา
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 26 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ประทุมไชย
3. เด็กชายเจนณรงค์  ปรางสุข
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายปฏิพล  พันธา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ประทุมไชย
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 32 1. เด็กหญิงกานติมา  ภักดิ์ลำ
2. เด็กหญิงพัชริฎา  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงสุรัชญา  บุญส่ง
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุลีภรต์  ขันธบุตร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ผ่านสุข
3. เด็กชายทิวากร  สองบุญ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุลีภรต์  ขันธบุตร
2. เด็กหญิงวราพร  สองบุญ
3. เด็กหญิงอังคณา  โสภาบุตร
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หนองแสง
2. เด็กหญิงภัคพิตา  แสงกล้า
3. เด็กชายอนิรุต  บัวบา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
2. นายพินัย  แท่นศร
 
20 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กชายกฤษณะ  วรษา
2. เด็กชายธนพล  การะเกษ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
21 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายกลยุทธ  เอิบสุข
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เอิบสุข
 
1. นางสุรางค์  บุญบัวมาศ
2. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กหญิงมยุริณ  แพงบุญ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ควรชอบ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญวงค์
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
2. เด็กชายวิรวุฒิ  นนทะสอน
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
2. เด็กชายวิรวุฒิ  นนทะสอน
3. เด็กชายอาจหาญ  สหุนาลุ
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายกฤษณะ  วรษา
2. เด็กชายธนพล  การะเกษ
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเหลา
2. เด็กหญิงมยุริณ  แพงบุญ
3. เด็กหญิงอังคณา  โสภาบุตร
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  พรชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  พันธ์มา
3. เด็กชายภาคิน  วงค์ทวี
 
1. นางสาวนิตติญา  ดวงคำ
2. นางสุพัฒนา  ภูมลา