สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แขมคำ
 
1. นางชลชนก  หินพราย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 11 1. เด็กชายภูรินทร์  ไชยบำรุง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงชาติ
3. เด็กชายเอนก  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
2. นางนารีรัตน์  หารไชย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กชายคชวัตร  รูปสะอาด
2. เด็กชายธนวินท์  ทองเปลว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริเรือง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานิน  นามโคตร
2. เด็กชายปิติพงษ์  ดาสันทัด
3. เด็กชายวัชระ  เจริญวัย
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ธรรมวัตร
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
3. เด็กชายวัชระ  เจริญวัย
4. เด็กชายสุทิน  โพธิ์ดี
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์อบ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
 
1. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
2. นางชลชนก  หินพราย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กชายบัณฑิต  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงอารียา  พรมวงศ์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นางนิฤมล  จันทนา
2. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุขสมัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระสิงห์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใยแสง
 
1. นางสุภาวดี  เพ็งพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพเทียร
3. เด็กชายอานัติ  วงศาสนธิ์
 
1. นางจินตนา  ศรีสุข
2. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงอาภิสรา  คำเกตุ
 
1. นางเสาวณีย์  ชำนิกุล
2. นางนารีรัตน์  หารไชย