สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.16 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริมูล
2. เด็กชายวรเมธ  พลเสน
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางนิฤมล  จันทนา
2. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 37 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่่อนเบ้า
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อาวศรี
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กุลาเทศ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 19 1. เด็กชายพีรสันต์  จันทร์เทศ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงพลอยริญ  ไทยเมืองพล
2. เด็กหญิงรุ้งพราย  วันศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  มีคุณ
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
2. นางจินตนา  ศรีสุข
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
 
1. นางจินตนา  ศรีสุข
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีบุตร
2. เด็กชายธีรเดช  ศรีสุคนธ์
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีบุตร
2. เด็กชายธีรเดช  ศรีสุคนธื์
3. เด็กชายประริวรรษน์  ไชยอุดม
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ทองเปลว