สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเสาวณีย์  ชำนิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอภัสรา  ใยแสง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ยั่งยืน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 30 1. เด็กชายธนโชติ  คำหล้า
2. เด็กชายมนัส  บุญปัญญา
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายธีระศักดิ์  หนูบุญมาก
2. เด็กชายวราวุธ  ขอสุข
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
4. เด็กหญิงสุุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
5. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันติวงศ์
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  พิกุล
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมา
3. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย