สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเสาวณีย์  ชำนิกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงอภัสรา  ใยแสง
 
1. นางเสาวลักษณ์  ยั่งยืน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดอนอ่อนเบ้า
3. เด็กชายพีรสันต์  จันทร์เทศ
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
2. นางชลชนก  หินพราย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 75.16 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ศิริมูล
2. เด็กชายวรเมธ  พลเสน
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 30 1. เด็กชายธนโชติ  คำหล้า
2. เด็กชายมนัส  บุญปัญญา
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 1. เด็กชายธีระศักดิ์  หนูบุญมาก
2. เด็กชายวราวุธ  ขอสุข
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญธรรม  คำหล้า
2. เด็กชายสุทิน  โพธิ์ดี
 
1. นางชลชนก  หินพราย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
4. เด็กหญิงสุุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
5. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  แขมคำ
 
1. นางชลชนก  หินพราย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางนิฤมล  จันทนา
2. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 37 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่่อนเบ้า
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปิติพงษ์  ดาสันทัด
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 11 1. เด็กชายภูรินทร์  ไชยบำรุง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงชาติ
3. เด็กชายเอนก  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
2. นางนารีรัตน์  หารไชย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กชายคชวัตร  รูปสะอาด
2. เด็กชายธนวินท์  ทองเปลว
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริเรือง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชญานิน  นามโคตร
2. เด็กชายปิติพงษ์  ดาสันทัด
3. เด็กชายวัชระ  เจริญวัย
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อาวศรี
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ธรรมวัตร
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 31 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 76.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กุลาเทศ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงธีรนันท์  จันทร์อบ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกริช  ไกรกลาง
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 65 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันติวงศ์
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  พิกุล
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 19 1. เด็กชายพีรสันต์  จันทร์เทศ
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดอนอ่อนเบ้า
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
 
1. นางเพชรี  โสดา
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  ชำนิกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สำโรง
3. เด็กชายวัชระ  เจริญวัย
4. เด็กชายสุทิน  โพธิ์ดี
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ใยแสง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงนันทชพร  สุทธสนธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองมา
3. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
34 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงอนงรัตน์  พูนทอง
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลชนก  โนนม่วง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์อบ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญปัญญา
 
1. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
2. นางชลชนก  หินพราย
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กชายบัณฑิต  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงอารียา  พรมวงศ์
3. เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร
 
1. นางนิฤมล  จันทนา
2. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุขสมัย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระสิงห์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใยแสง
 
1. นางสุภาวดี  เพ็งพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 62 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพเทียร
3. เด็กชายอานัติ  วงศาสนธิ์
 
1. นางจินตนา  ศรีสุข
2. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงพลอยริญ  ไทยเมืองพล
2. เด็กหญิงรุ้งพราย  วันศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  มีคุณ
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
2. นางจินตนา  ศรีสุข
 
41 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสิริยากร  งามเฉลียว
 
1. นางจินตนา  ศรีสุข
 
42 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงอาภิสรา  คำเกตุ
 
1. นางเสาวณีย์  ชำนิกุล
2. นางนารีรัตน์  หารไชย
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 29 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีบุตร
2. เด็กชายธีรเดช  ศรีสุคนธ์
 
1. นางสาวนิศากร  จันทนา
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 24 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีบุตร
2. เด็กชายธีรเดช  ศรีสุคนธื์
3. เด็กชายประริวรรษน์  ไชยอุดม
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ทองเปลว