สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  แสงแก้ว
 
1. นายอุทิศ  โพธิ์งาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายเพทาย  วงษ์ศรีชู
 
1. นางสาววรรณภา  นิยม