สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  สิงห์คำ
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 15 1. เด็กหญิงอรธิดา  นาแพง
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิประภา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายเกียรติพงศ์  แสงแก้ว
 
1. นายอุทิศ  โพธิ์งาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นามศรีอุ่น
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร   สีบุตรสี
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ยางงาม
 
1. นางสุนิดา  ปิยะวงษ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธารารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิวัน
 
1. นางสาวธัญกมล   นึกชอบ
2. นายอุทิศ  โพธิ์งาม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 20 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นายอุทัย  สิงห์ทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 21 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สโมสรสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แหวนหล่อ
3. เด็กชายวิวัฒพงษ์  เรืองสุขสุด
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางสาวดวงจิต  ปิยะวงษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สายเสมา
2. เด็กชายดนุเดช   แก้วใสย์
3. เด็กชายวรนารี  สิงห์คำ
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นายอุทัย  สิงห์ทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิยะวงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรพร  ยางงาม
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สิงห์คำ
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นายอุทัย  สิงห์ทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงแก้ว
2. เด็กชายสิทธิ์พงษ์  แสงแก้ว
 
1. นายอุทิศ  โพธิ์งาม
2. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิวัน
3. เด็กชายพายุพัฒน์  ยางงาม
4. เด็กหญิงลลิตา  นราวงษ์
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  ยางงาม
6. เด็กหญิงเมรี่  สมบัติวงษ์
 
1. นางสาววรรณภา  นิยม
2. นางสาวธัญกมล   นึกชอบ
3. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 80 ทอง 27 1. เด็กหญิงปาจรีย์  แหวนหล่อ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปริภัทร  สุระโคตร
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แหวนหล่อ
3. เด็กชายเกียรติก้อง  ชูรัตน์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
2. นางสาววรรณภา  นิยม
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีโนนวัด
3. เด็กหญิงวิไลพร  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาววรรณภา  นิยม
2. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กชายปริภัทร  สุระโคตร
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทรัตน์  อโนพันธ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยางงาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชาติ  นราวงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  ชุมจันทร์
 
1. นางสาววรรณภา  นิยม
2. นางสาวธัญกมล   นึกชอบ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายเพทาย  วงษ์ศรีชู
 
1. นางสาววรรณภา  นิยม
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนันทรัตน์  อโนพันธ์
2. เด็กชายปฏิวัตร  แสงแก้ว
3. เด็กชายอดิเทพ  สายเหนือ
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
2. นางสาววรรณภา  นิยม
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ปิยะวงค์
2. เด็กชายอภิชาติ  นราวงษ์
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางสาววรรณภา  นิยม