สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายจิรเดช  พรมลา
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 31 1. เด็กชายคมสัน  บริบาล
 
1. นางอลงกรณ์  บานเย็น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  รัตนวัน
3. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์งาม
4. เด็กชายธัญชนก  แก้วกันหา
5. เด็กชายอานนท์  บุญราช
6. เด็กชายเมษา  บริบาล
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
2. นายพิสันต์  ศรีคำภา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงธิรนาฎ  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงลักษมีกานต์  อิ่นแก้ว
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายอารมย์  ดาวเรือง