สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บริบาล
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมบุตร
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคมสัน  บริบาล
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ท้วมคล้าย
 
1. นายพิสันต์  ศรีคำภา
2. นายอารมย์  ดาวเรือง