สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บริบาล
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.25 ทอง 32 1. เด็กชายเจตตริน  อินคำแหง
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  คำมาก
2. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมบุตร
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคมสัน  บริบาล
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  บริบาล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิวัฒน์
3. เด็กชายอริยะ  มีเนตร์
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
2. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายจิรเดช  พรมลา
2. เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
2. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 18 1. เด็กชายภูเบศ  สะอาด
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายจิรเดช  พรมลา
 
1. นางสาวอารีรักษ์  โพธิวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงลลิดา  สีสดดี
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิญา  เพชรพลอย
2. เด็กชายชัชชวินทร์  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.83 ทอง 7 1. เด็กชายจิรเดช  พรมลา
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 60.09 ทองแดง 35 1. เด็กชายกฤษฎา  ปลื้มสุด
2. เด็กชายพิชญะ  บานเย็น
 
1. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นางประยูร  ลำยงหอม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงภูริชญา  ศรัทธาคลัง
2. เด็กหญิงวารุณี  ประโยชน์มี
3. เด็กหญิงสริตา  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุทธิ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนะวัน
4. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
5. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
3. เด็กหญิงสริตา  โพธิ์งาม
4. เด็กชายสุธรรม  โพธิวัฒน์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีวิชัย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
3. เด็กชายรัชชานนท์  รัตนะวัน
4. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
5. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กหญิงพัณณิตา  คงชื่นจิตต์
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ำคำ
2. เด็กชายสุธรรม  โพธิวัฒน์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 45 1. เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรศรี
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงชนินทร์นันท์  สุตะพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิญา  เพชรพลอย
4. เด็กหญิงณัฐชยา   โพธิวัฒน์
5. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
6. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญอินทร์
7. เด็กหญิงประวรรณรัตน์   คำมาก
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
9. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
10. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
3. นายพิสันต์  ศรีคำภา
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ท้วมคล้าย
 
1. นายพิสันต์  ศรีคำภา
2. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 26 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 31 1. เด็กชายคมสัน  บริบาล
 
1. นางอลงกรณ์  บานเย็น
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิวัฒน์
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 20 1. เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
 
1. นางอลงกรณ์  บานเย็น
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงชุติสรา  อำนวย
2. เด็กหญิงลักษณ์สุดา  โพธิวัฒน์
 
1. นางอลงกรณ์  บานเย็น
2. นางเกษร  โสภาสพ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประมัดสระน้อย
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สุตะพันธ์
3. เด็กชายวายุ  โพธิวัฒน์
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กชายชวัลลักษณ์  พรรณโรจน์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุตะพันธ์
3. เด็กชายอรุณชัย  สาระคาญ
 
1. นางอลงกรณ์  บานเย็น
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลปากดี
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพงค์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญอินทร์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายวาสิษฐ์  สาระบุตร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จันทร์จำรัส
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงบุณยานุช  บุญอินทร์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตา  พรรณโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุตะพันธ์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วรรณทวี
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  รัตนวัน
5. เด็กชายธนากร  ปราณีตพลกรัง
6. เด็กชายธีรภัทร  พรมดอนกอย
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองใบ
8. เด็กชายภานุพงศ์  สุตะพันธ์
9. เด็กชายวิสิทธิ์  เหมือนตา
10. เด็กหญิงอรัญญา  สาระบุตร
 
1. นางเกษร  โสภาสพ
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
3. นางอลงกรณ์  บานเย็น
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 81.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทรัพย์นิมิต
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิวัฒน์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิดา  สีสดดี
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  อิ่นแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตชญา  สุตะพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงนริยากร  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงลลิดา  สีสดดี
 
1. นางวราภรณ์  ดาวเรือง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 19 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่จึง
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  รัตนวัน
3. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์งาม
4. เด็กชายธัญชนก  แก้วกันหา
5. เด็กชายอานนท์  บุญราช
6. เด็กชายเมษา  บริบาล
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
2. นายพิสันต์  ศรีคำภา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายกฤษฎา  ปลื้มสุด
2. เด็กชายชัชชวินทร์  โพธิวัฒน์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ดาวสนิท
4. เด็กชายพิชญะ  บานเย็น
5. เด็กชายวุุฒิกรณ์  โทนะพันธ์
6. เด็กชายศุภณัฐ  บุญอินทร์
 
1. นายอารมย์  ดาวเรือง
2. นายพิสันต์  ศรีคำภา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กชายชุติศรณ์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงธิรนาฎ  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงลักษมีกานต์  อิ่นแก้ว
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายพีรยุทธ  ทองพิกุล
2. เด็กชายภูริทัต  ประเสริฐสี
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชโย
 
1. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
2. นางประยูร  ลำยงหอม
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัณธิชา  เถระพันธ์
2. เด็กหญิงจีรภิญญา  บุญมาก
3. เด็กหญิงธิรนาฎ   หงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  กองแก้ว
5. เด็กหญิงสุรัชดาพร  ชูกร
6. เด็กหญิงอนันตญา  พุฒจันทร์
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนินทร์นันท์  สุตะพันธ์
2. เด็กชายอริยะ  มีเนตร์
3. เด็กชายโยธิน  ศรีวิชัย
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงมาฆวดี  อำนวย
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ศรีหาบัณฑิต
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มั่งมี
3. เด็กชายเมธาพร  ดาศรี
 
1. นางสาวมยุรา  พรมเทศ
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บูรณะ
2. เด็กหญิงทักษิอาภา  พิลาไชย
3. เด็กหญิงปวีณวัชร์  จันทร์แดง
 
1. นางปิติยาพร  อินคำแหง
 
58 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  บูรณะ
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญมาก
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
60 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ขาว
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายอารมย์  ดาวเรือง
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตะบิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมลา
2. เด็กชายธนสิทธิ์  เถื่อนหิน
3. เด็กหญิงบัญจรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 29 1. เด็กชายกัมปนาท  พรหมศร
2. เด็กชายพีรยุทธ  ทองพิกุล
3. เด็กชายอภิชาติ  ไชโย
 
1. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
2. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
 
64 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายณัฐพงค์   โพธิวัฒน์
2. เด็กชายธีรยุทธ  สุขสัจจี
3. เด็กชายวรัญญู   ดาวเรือง
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
 
65 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 15 1. เด็กชายกันตภณ   คะโสพิมพ์
2. เด็กชายวัฒนกิจ  เปล่งศรี
 
1. นางเกษร  โสภาสพ
 
66 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกัมปนาท  พรหมศร
2. เด็กชายนิติทัสน์  ขันอ่อน
3. เด็กชายวิิสิทธิ์  เหมือนตา
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกัมปนาท  พรหมศร
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สุตะพันธ์
3. เด็กชายวิสิทธิ์   เหมือนตา
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นางบานเย็น  โพธิวัฒน์