สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.75 ทอง 30 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
 
1. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 25 1. เด็กชายธันวา  แขมคำ
2. เด็กหญิงอนัญญา  บัวไขย
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
2. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีรักษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ติระพงษ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีรักษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธิติวุฒิ  จันดำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  หอมเนียม
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  สิงห์โต
2. เด็กชายปรัชญา   ขันคำ
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
2. นางพจนา  ทิศเสถียร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิภาพร  กองแก้ว
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายปรัชญา  ขันคำ
 
1. นายทองเรี่ยน  ศรีรักษา