สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองวัลย์
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีรักษา
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยสาร
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 28 1. เด็กชายปิยะ  เพช็รโบราณ
 
1. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา